Δημιουργία νέου συνθηματικού (κωδικού πρόσβασης)

Hint: The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ).